6100 sayılı Kanun değişiklikleri

6100 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Değişiklik Listesi

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası 6100 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
6217 369, 370, Geçici Madde 3 14/4/2011
KHK/650 102 1/1/2012
6459 334, 337, 339 30/4/2013
6460 373, İşlenemeyen hükümler 30/4/2013
6462 172, 235, 259 3/5/2013
6325 137, 140, 320 22/6/2013
Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E: 2011/113,

K: 2012/108 sayılı Kararı

102 1/1/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra

(1/7/2013)

6494 102 7/7/2013
6644 47, 109 11/4/2015
Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 tarihli ve E: 2015/96, K: 2016/9 sayılı Kararı 20 23/2/2016 tarihinden başlayarak dokuz ay sonra (23/11/2016)
6723 GEÇİCİ MADDE 3 23/7/2016
KHK/674 344 1/9/2016
6754 266, 268, 269, 271, 274, 279 24/11/2016
6758 344 24/11/2016
6763 341, 362, 373, EK MADDE 1,

GEÇİCİ MADDE 4

2/12/2016
7035 302, 352, 353, 359, 361, 362, 363, İşlenemeyen Hüküm (Geçici Madde 1) 5/8/2017
KHK/694 268 25/8/2017
7078 268 8/3/2018
7101 274, 410, 416, 418, 439 15/3/2018
KHK/700 242 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının and içerek göreve başladığı tarihte

(9/7/2018)

7145 375 31/7/2018